Jana Tomašovičová

doc. Mgr. Jana TOMAŠOVIČOVÁ, PhD.

je filozofka, docentka, výskumná pracovníčka a zástupkyňa riaditeľa CB UCM so zameraním na filozofiu 20. storočia, fenomenológiu, hermeneutiku, ako aj o súčasné bioetické otázky vyplývajúce z nových technológií. Analyzuje vplyv biotechnológií na tradičné sociálne, etické a antropologické koncepty a ich aktuálnosť v nových podmienkach. Počas bioetického výskumu absolvovala niekoľko kratších študijných a výskumných pobytov na rôznych univerzitách (Heidelberg, Tübingen, Bonn a Zürich).

Kontakt: jana.tomasovicovajohn(at)doeucm.sk

Odborné zameranie: neurovylepšovanie; syntetická biológia; biomoc a biopolitika, transhumanizmus; existenčná analytika; sociálna ontológia.

Konzultačná odbornosť: etické a sociálne aspekty neurovylepšovania; filozofická antropológia a nové formy života; etický a biopolitický diskurz o transhumanizme; biosocialita; Heidegger a sociálna ontológia.

Manažérske skúsenosti: organizácia medzinárodných konferencií, workshopov a prednáškových kurzov.

Pedagogické skúsenosti: Dejiny novovekej filozofie (bakalársky kurz, prednášky), Dejiny filozofie 19. a 20. storočia (bakalársky kurz, prednášky), Fenomenológia a hermeneutika (magisterský kurz, prednášky), Filozofia dialógu (magisterský kurz, prednášky), Heidegger a sociálne vedy (magisterský kurz, prednášky).

Ďalšie záujmy: moderné umenie, biológia, fyzika.


Vybrané publikácie a prezentácie

2019

O človeku, myslení a technike. Štúdie k dielu Martina Heideggera = About man, mind and technology. Studies on the work of Martin Heidegger. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. 148 p. ISBN 978-80-572-0018-5.

Relevance of ontological and anthropological concepts in synthetic biology. In: Sýkora, P. (ed.): Promises and perils of emerging technologies for human condition. Voices from four postcommunist Central and East European countries. Berlin: Peter Lang, p. 124-139. ISBN 978-3-631-77512-7.

Data Transformation in Heterotopic Space. In: Suwara, B. – Pisarski, M. (eds.): Remediation: Crossing Discursive Boundaries. Central European Perspective. Berlin: Peter Lang, p. 75-90. ISBN 978-3-631-79504-0.

2018

Problém autonómie a zodpovednosti v kontexte moderných neurotechnológií = The problem of autonomy and responsibility in the context of modern neurotechnologies. In: Smreková, D. (ed.): Podoby zodpovednosti: filozofické reflexie o aktuálnych spoločenských problémoch. Bratislava: Iris, p. 137-163 ISBN 978-80-8200-030-9.

Nové formy života? Filozofické reflexie syntetickej biológie = New Forms of Life? Philosophical Reflections on Synthetic Biology. Filozofia, Vol. 73, No. 6, p. 437-448. ISSN 0046-385X.

2017

Heterotopias and transformations in art and science. World Literature Studies, Vol. 9, No. 3, p. 3-13. ISSN 1337-9275.

2016

Pohyb poza hranice: intermediálne a transmediálne vzťahy = Movement behind borders: intermediality and transmediality relations. World Literature Studies, Vol. 8, No. 3, p. 29-39. ISSN 1337-9275.

2015

Biosocialita: Sociálne dôsledky biovedeckého poznania = Biosociality: Social Consequences of Biosocial Knowledge. Filozofia, Vol. 70, No. 5, p. 356-366. ISSN 0046-385X.

Heideggerova analýza moderného myslenia a biovedecký výskum = Heidegger’s Analysis of Modern Thought and Bio-Scientific Research. Filozofia, Vol. 70, No. 9, p. 703-714. ISSN 0046-385X.

2014

Heideggers Humanismuskritik und der gegenwärtige Transhumanismus = Heideggers criticism of humanism and the contemporary transhumanism. In: The Yearbook on History and Interpretation of Phenomenology 2013: Person – Subject – Organism: An Overview of Interdisciplinary Insights / Editor-In-Chief Anton Vydra. Frankfurt am Main: Peter Lang 2014, p. 139-156. ISSN 2198-8595.

Život v zóne biomoci. Etický a biopolitický diskurz o transhumanizme = Life in the Zone of Biopower: Ethical and Biopolitical Dis-courses on Transhumanism. Filozofia, Vol. 69, No. 6, p. 461-471. ISSN 0046-385X.

2012

Existential analytics and the social sciences. In: ŠAJDA, P. et al.: Affectivity, agency and intersubjectivity. Budapest: L´Harmattan, p. 96-110. ISBN 978-963-236-587-9.