Tomáš Čana

doc. Mgr. Tomáš ČANA, PhD.

je filozof a výskumný pracovník UCM CB so zameraním na epistemológiu, logiku, filozofiu vedy a filozofiu jazyka. Je docentom a pedagógom Katedry filozofie a aplikovanej filozofie Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave na Slovensku.

Kontakt: tomas.canajohn(at)doeucm.sk

Odborné zameranie: teória významu; úvahy o dodržiavaní pravidiel; teória komunikácie; argument súkromného jazyka; problém iných myslí; epistemológia logiky; problém demarkácie vedeckého poznania; metafilozofia.

Konzultačná odbornosť: epistemológia; logika, filozofia vedy; filozofia jazyka, sémantika; metafilozofia.

Pedagogické skúsenosti: Úvod do logiky (bakalársky kurz, prednášky, seminár); Logika pre pokročilých (bakalársky kurz, prednášky, seminár); Epistemológia (bakalársky kurz, prednášky, seminár); Klasický britský empirizmus (bakalársky kurz, prednášky) Filozofia vedy (magisterský kurz, prednášky, seminár); Filozofia jazyka (magisterský kurz, prednášky); Wittgenstein o epistemologickom statuse logiky (Magisterský kurz, prednášky).

Ďalšie záujmy: veľký fanúšik FC Barcelona.


Vybrané publikácie a prezentácie

2019

Knowledge of language and a radical scepticism. In: Filozofia i nauka: Studia filozoficzne i interdyscyplinarne. - ISSN 2300-4711. - Vol. 7, No. 2, p. 265-281.

O metajazykovom odmietnutí zlomyseľného klamára = On Metalinguistic Rejection of the Evil Genius. In: Filozofia, Vol. 74, No. 4, (2019) p. 291-307.

2018

Dummett o kruhovosti pri argumentovaní = Dummett on the Circularity in the Argumentation. In: Filozofia, Vol. 73, No. 6, (2018) p. 469-480.

2013

Wittgenstein on epistemological status of logic. In: Filozofia. - ISSN 0046-385X. - Vol. 68, No. 4 (2013), p. 309-318.

2010

The later Wittgenstein on logical rules. In: Filosofický časopis: Studie k filosofii Ludwiga Wittgensteina. - ISBN 978-80-7007-339-1. - ISSN 0015-1831. - mimoriadne No. 2 , p. 63-83.