Transhumanizmus a posthumanizmus

Analýza multidimenzionálnej podoby trans- a post-humanizmu

Názov projektu: APVV-17-0064 Analýza multidimenzionálnej podoby trans- a post-humanizmu

Agentúra: Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Charakter výskumu: Základný výskum

Odbor vedy a techniky: 60301 – Systematická filozofia

Rok schválenia projektu: 2018

Časové rozpätie projektu: 01.08.2018 – 30.07.2022

Suma získaných prostriedkov: 210 923,- Eur

Riešiteľské organizácie: Katedra filozofie a aplikovanej filozofie Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (KFaF FF UCM, riešiteľ), Ústav svetovej literatúry Slovenskej akadémie vied (ÚSL SAV, spoluriešiteľ), Katedra anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (KAA FF UK, spoluriešiteľ).

Zodpovedný riešiteľ: prof., RNDr. Peter Sýkora, PhD.

Riešiteľský kolektív: Mgr. Juraj Odorčák (KFaF), PhD., Mgr. Jana Tomašovičová (KFaF), PhD., Mgr. Jozef Lenč, PhD. (KFaF), Mgr. Peter Takáč (KFaF), Mgr. Bogumila Suwara (ÚSL), PhD., Mgr. Krištof Anetta (ÚSL), Mgr. Ivan Lacko, PhD. (KAA).

Popis

Hlavným cieľom projektu je viacrozmerný transdisciplinárny výskum vzájomných dynamických vzťahov týkajúcich sa problematiky editovania ľudských génov a posthumanizmu v piatich výskumných doménach: biológia-biotechnológia, filozofická reflexia, (bio)etická reflexia, biopolitická analýza a demokratizácia vedy, umenie a kultúra. Konkrétne sa projekt zameriava na filozofickú reflexiu koncepcie trans-a posthumanizmu s dôrazom na editovanie ľudského genómu v línii zárodočných buniek vo vzťahu k ľudskej prirodzenosti, genetickému determinizmu a estetickej transformácii ľudského tela. Problematiku transformácie ľudského biologického druhu H. sapiens projekt analyzuje v kontexte sporov medzi realistickým vs sociálnokonštruktivistickým chápaním biologickej kategorizácie. Na úrovni bioetickej a biopolitickej reflexie projekt analyzuje dopady trans- a posthumanistickej modifikácie ľudského genómu na spoločnosť, na jej politické inštitúcie a regulačné schopnosti, na proces demokratizácie vedy a fenomén biohackingu. V kultúrnej a umeleckej rovine sa projekt zameriava na analýzu umeleckého stvárnenia trans- a posthumanizmu v antiutopických literárnych, novomediálnych, filmových a televíznych science-fiction dielach. Súčasťou je aj analýza metaforického jazyka molekulárnych genetikov najnovšie reprezentovaná termínom "editovanie génov".

Hlavné ciele

  • Analýza súčasného stavu a trendov vedeckého výskumu a vývoja nových biotechnológií v oblasti editácie ľudského genómu/génov z pohľadu ich potenciálnej aplikovateľnosti.
  • Bioetická reflexia úpravy ľudských génov – somatických a zárodočných buniek – s dôrazom na koncept transhumanizmu a posthumanizmu.
  • Filozofická reflexia posthumanistického konceptu s dôrazom na editáciu ľudského genómu a ľudskú prirodzenosť (problematika sociálneho konštruktivizmu a genetického determinizmu).
  • Ontologická reflexia existujúceho konceptu biologického ľudského druhu a jeho medzidruhovej transformácie zo sémanticko-logickej a filozoficko-biologickej perspektívy.
  • Biopolitické reflexie editovania ľudského genómu z pohľadu súčasných konceptov biomoci a biosociálnosti.
  • Estetické reflexie otázok súvisiacich s premenou ľudského tela (estetika trans- a posthumanizmu).
  • Komparačná diskurzívna analýza demokratizácie vedy, amatérskej vedy, populárno-vedeckých a vedecko-fantastických prác súvisiacich s transformatívnou biologickou a genetickou modifikáciou človeka.

Publikácie a aktivity

2019: Publikácie

Aristotelova zmena paradigmy v ontológii = Aristotle's Paradigm Shift in Ontology / Sýkora, Peter. In: Filosofický časopis - ISSN 0015-1831, Roč. 67, č. 6 (2019), s. 861-876.

K posthumánnemu človeku prostredníctvom editovania génov pre kognitívne schopnosti = Towards the Posthuman Through the Editing of Genes for Cognitive Capabilities / Sýkora, Peter. In: Filozofia. - ISSN 0046-385X, Vol. 74, No. 7 (2019), p. 511-529.

Defining Biomedia: On the Importance of Transcoding and Remediation. / Sýkora, Peter In: Remediation: Crossing Discursive Boundaries. Central European Perspective. Bogumiła Suwara a Mariusz Pisarski [Zostavovateľ, editor]. – 1. vyd. – Berlin (Nemecko) : Peter Lang, 2019, ISBN 978-3-631-79504-0, s.57-72.

On the Path to the Remediation of Academic Genres and their Presence/Absence in Central Europa. / Suwara, Bogumila. In: Remediation: Crossing Discursive Boundaries. Central European Perspective. Bogumiła Suwara a Mariusz Pisarski [Zostavovateľ, editor]. – 1. vyd. – Berlin (Nemecko) : Peter Lang, 2019, ISBN 978-3-631-79504-0, p. 92-112.

Strategies for the Creation of Meaning in Digital Art / Pisarski Marius, Szczęsna Ewa, Kubiński Piotr. In: Remediation: Crossing Discursive Boundaries. Central European Perspective. Bogumiła Suwara a Mariusz Pisarski [Zostavovateľ, editor]. – 1. vyd. – Berlin (Nemecko) : Peter Lang, 2019, ISBN 978-3-631-79504-0.

Remediation: Introducing Voices and Discourses from Central Europe. / Suwara Bogumiła a Pisarski Mariusz In: Remediation: Crossing Discursive Boundaries. Central European Perspective. Bogumiła Suwara a Mariusz Pisarski [Zostavovateľ, editor]. – 1. vyd. – Berlin (Nemecko) : Peter Lang, 2019, ISBN 978-3-631-79504-0, p. 7-15.

The Kardashian moment: hashtag, selfie and the broken Internet. / Mariusz Pisarski In: Social Communication, Vol. 5, Iss. 2, (2019), s. 53–61 doi: https://doi.org/10.2478/sc-2019-0009.

2019: Konferencie

Therapeutic Gene Editing in Humans (bioethical perspective). Praha: Prague School of Bioethics, 17.10.-18.10. 2019 / Prof. RnDr. P. Sýkora, PhD.

Germline gene therapy of sickle-cell disease and β-thalassemia needs to change the gene therapy paradigm. Oslo: 33rd European Society for Philosophy of Medicine and Health Care: Philosophy and Ethics at the Edge of Medicine, 6.8.-10.8. 201 / Prof. RnDr. P. Sýkora, PhD.

Not Deliberate, Not Random, Someplace in Between: the Pollock Analogy as the Aesthetic and Philosophical Background in Alex Garland’s Ex Machina. Hradec Králové: Anglophone Conference 2019, 28.-29. 3. 2019 / Mgr. Ivan Lacko, PhD.

The Performativity of Simulacra, Robots, and the Human DNA Performativity and Creativity in Modern Cultures. Praha: Univerzita Karlova / Mgr. Ivan Lacko, PhD.

A short history of hashtag and the Internet. Beta-Internet, Rzeszów: University of Information Technology and Managment, 07-08. 2019 / Mariusz Pisarsky, PhD.

Prague School of Bioethics 2019, Praha, 17.-18. 10. 2019 / Mgr. Jana Tomašovičová, PhD., Mgr. Juraj Odorčák, PhD., Mgr. Pavlína Bakošová.

Festival Ars Electronica, Linz, 5.-9. 9. 2019 / Mgr. Jana Tomašovičová, PhD, Mgr. Bogumila Suwara, PhD, Mgr. Ivan Lacko, PhD, Mgr. Mariusz Pisarski, PhD.

Health technology assessment of human germline gene editing. Bratislava: The 4th European Technology Assessment Conference, organized within the GlobalTA network, 4.-6.11.2019 / prof. RnDr. Peter Sýkora, PhD.

The Current Problems of Lookism. Prešov: Global Bioethics / 21st International Conference Ethical Thinking: Past and Present, Katedra bioetiky Unesco, UNESCO Chair in Bioethics Faculty of Arts, University of Prešov, 21. 9.20019 / Mgr. Peter Takáč.

2019: Popularizácia

Sci-fi filozofia: Technická kontrola lásky. Malý Berlín, Trnava, 9.4.2019 / Mgr. Juraj Odorčák, PhD.

Sci-fi filozofia: Nepríťažlivosť krásy budúcnosti. Malý Berlín, Trnava, 7.5.2019 / Mgr. Bogumiła Suwara, PhD.

Sci-fi filozofia: „Liečenie“ génov (o génovej terapii). Malý Berlín, Trnava, 8.10.2019 / Prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD.

Sci-fi filozofia: Prísľuby a riziká nových technológií pre ľudstvo. Malý Berlín, Trnava, 7.11.2019 / Prof. Peter Sýkora, PhD., Jana Tomašovičová, PhD., Juraj Odorčák, PhD.

Noc filozofie: O filozofoch, ktorí chcú biotechnologicky zmeniť ľudstvo. Malý Berlín, Trnava, 21.11.2019 / Mgr. Juraj Odorčák, PhD.

Sci-fi filozofia: Sci-fi demokracia: Vláda idiotov či vláda nadľudí? Malý Berlín, Trnava, 10.12.2019 / PhDr. Jozef Lenč, PhD.

2019: Médiá

Symposion: Myslenie vo veľkom = Symposion: Thinking big. Bratislava: Radio and Television of Slovakia, 8.5.2019 / Mgr. Juraj Odorčák, PhD.

Rozpędzone technologie = Accelerated Technologies. Tocznia Skrola (4). Rozmowa z Mariuszem Pisarskim. Mały Format, November 2019 / Mariusz Pisarsky, PhD.

2018: Konferencie

Sentient Robots, Better Humans (?): On How Art Addresses Human Improvement Issues. Pardubice: OUTSIDE THE FRAME – 14th International Cultural Studies Conference, Univerzita Pardubice, 8.-9. 10. 2018 / Mgr. Ivan Lacko, PhD.

2018: Popularizácia

Sci-fi filozofia: Westworld – zničujúce hračky alebo nádej pre ľudstvo? Malý Berlín, Trnava, 9.10.2018 / Mgr. Ivan Lacko, PhD.

Automatizácia krásy: O paradoxoch technického a estetického vylepšovania človeka. Malý Berlín, Trnava, 5. 11. 2018 / Mgr. Juraj Odorčák, PhD., Mgr. Peter Takáč.

Sci-fi filozofia: Ôsmy deň stvorenia: Editovanie ľudských génov. Malý Berlín, Trnava, 4.12.2018 / Prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD.


Partneri projektu