Andrej Rozemberg

Mgr. Andrej ROZEMBERG, PhD.

je filozofom a výskumným pracovníkom UCM CB so záujmom o ontológiu, etiku zvierat, antropológiu a klasickú indickú filozofiu. Je odborným asistentom a pedagógom Katedry filozofie a aplikovanej filozofie Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave na Slovensku.

Kontakt: andrej.rozembergjohn(at)doeucm.sk

Odborné zameranie: metafyzika seba samého; pamäť a osobná identita; filozofia altruizmu; Darovanie z antropologického hľadiska; etika zvierat; filozofia náboženstva; staroveká a stredoveká indická filozofia.

Konzultačná odbornosť: osobná identita; filozofické aspekty vzťahu „seba-pamäť“; strata pamäti a morálna zodpovednosť; jednoduchý pohľad na osobnú identitu; pamäť a kvázi pamäť; klasická indická filozofia.

Pedagogické skúsenosti: Filozofická antropológia (bakalársky kurz, prednášky); Ontológia (bakalársky kurz, seminár); Indická filozofia (bakalársky kurz, prednášky); Čínska filozofia (bakalársky kurz, prednášky); Morálne obmedzenia a zvieratá (magisterský kurz, prednášky); Religionistika (bakalársky kurz, prednášky); Základy filozofie (bakalársky kurz, prednášky); Filozofia človeka (bakalársky kurz, prednášky); Environmentálna etika (magisterský kurz, prednášky).


Vybrané publikácie a prezentácie

2018

Minulé životy Johna Locka: morálna zodpovednosť a pamäťové kritérium osobnej identity = Past Lives of John Locke: Moral Responsibility and the Memory Criterion of Personal Identity. Filozofia 73 (6), 458-468.

Pamäť, rekognícia a osobná identita v klasickej indickej filozofii = Memory, Recognition and Personal Identity in Classical Indian Philosophy. Filozofia 73 (3), 224-234.

2015

Astronautka Astrid a jej úbohá mačka = Astronaut Astrid and her poor cat. Kraków: Towarzystwo Slowaków v Polsce.

2014

Dar tela v bráhmanskej etike a jeho súčasné podoby = The Gift of the Body in Brahminical Ethics and Its Contemporary Forms. Filozofia 69 (6), 536-542.

2012

Oceán štedrosti = Ocean of generosity. Kraków: Towarzystwo Slowaków v Polsce.

2011

Dána-dharma: Zákon daru = Dana-dharma: The law of gift. In: Sýkora, P. (ed.): Altruizmus, reciprocita a solidarita. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Centrum pre bioetiku, 114-164.

2010

Jemelka, P., Lesňák, S., Rozemberg, A.: Environmentalizmus a slovenská filozofia = Environmentalism and Slovak philosophy. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

2006

Miznutie zraniteľného = The disappearance of the vulnerable. In: B. Šulavíková, E. Višňovský (eds.): Ľudská prirodzenosť a kultúrna identita. Bratislava: Iris.

Privilegovaný pohľad = Privileged view. Filozofia 61 (8), 631-664.

2005

Anesteziológia pôžitku = Anesthesiology of pleasure. In: Krob, J., Višňovský, E. (eds.): Člověk– Příroda – Kultura. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 47-54.

2004

The Trouble With The Other. Human Affairs 14, 71-84.

2002

Cesty k dialogickému mysleniu = Paths to dialogical thinking. Filozofia 57 (9), 631-650.