Literatúra v bioetike a bioetika v literatúre

Literatúra v bioetike a bioetika v literatúre

Názov projektu: VEGA 2/0163/22 – Literatúra v bioetike a bioetika v literatúre

Vedúca projektu: Mgr. Bogumiła Suwara, PhD. (ÚSvL SAV)

Zástupkyňa za rezort školstva: doc. Mgr. Jana Tomašovičová, PhD. (FF UCM)

Riešiteľský kolektív: prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD. (FF UCM); Mgr. Andrej Rozemberg, PhD. (FF UCM); Mgr. Mariusz Pisarski, PhD. (FF UCM); PhDr. Tomáš Károly, PhD. (FF UCM); Mgr. Sára Špirková (FF UCM); Mgr. Ondrej Hriadel (FF UCM); Mgr. Kristián Valachovič (FF UCM); Mgr. Tomáš Gašpar (FF UCM); doc. PhDr. Pavol Rankov, PhD. (FF UK); Mgr. Ivan Lacko, PhD. (FF UK); Mgr. Zuzana Panák Husárová, PhD. (PdF UK)

Časové rozpätie projektu: 2022 – 2025

Dotácia na rok 2022 za školstvo:  8 937,- Eur

Popis

Projekt Literatúra v bioetike a bioetika v literatúre je inšpirovaný koncepciou interdiskurzívnych vzťahov, ktorej autorom je popredný francúzsky lingvista D. Maingueneau (2004) a koncepciou naratívnej bioetiky (H. Dubiel 2011). Predmetom skúmania v rámci predloženého projektu je analýza vzťahov medzi literárnym (mediálnym) a bioetickým (filozofickým) diskurzom. Cieľom projektu je posunúť hranice analýzy interdiskurzívnej komunikácie medzi literatúrou (v širšom ponímaní) a bioetikou od tradičnej analýzy zobrazenia vzťahu lekára a pacienta v literatúre smerom k tzv. humanistickému obratu (humanistic turn) v bioetike. Z metodologického hľadiska to znamená, že literatúra a umenie vytvárajú priestor pre obohatenie úzko racionalistického etického diskurzu o humanistické a filozoficko-psychologické aspekty, vrátane fenomenologického a hermeneutického prístupu k aplikovanej etike, obzvlášť k bioetike.

Partneri projektu