Hranice biodiskurzu

Filozofická analýza stierania hraníc v modernom biodiskurze

Názov projektu: VEGA 1/0563/18 Filozofická analýza stierania hraníc v modernom biodiskurze

Agentúra: Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied

Charakter výskumu: Základný výskum

Odbor vedy a techniky: Historické vedy a sociálne vedy (filozofia, sociológia, politológia, teológia)

Časové rozpätie projektu: 2018-2021

Suma získaných prostriedkov: 8.573 € (v roku 2018)

Riešiteľské organizácie: Riešiteľské organizácie: Katedra filozofie a aplikovanej filozofie Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (KFaF FF UCM, riešiteľ), Ústav svetovej literatúry Slovenskej akadémie vied (ÚSL SAV, spoluriešiteľ)

Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Jana Tomašovičová, PhD. (FF UCM)

Zástupcovia: prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD. (FF UCM); Mgr. Bogumiła Suwara, PhD. (ÚSL SAV)

Riešiteľský kolektív: Mgr. Tomáš Čana (FF UCM), PhD.; Mgr. Juraj Odorčák, PhD. (FF UCM); Mgr. Andrej Rozemberg, PhD. (FF UCM); PhD.; Mgr. Mária Halašková; Mgr. Milan Petkanič, PhD. (FF TRUNI); Mgr. Katarína Ihringová, PhD. (FF TRUNI); Mgr. Pavlína Bakošová (FF UCM); Mgr. Peter Takáč (FF UCM)

Popis

Základným cieľom projektu je ontologická, epistemologická a etická analýza zmien a viacúrovňového stierania hraníc v modernom biodiskurze. Na jednej strane ide o stieranie ostrých hraníc medzi rôznymi vedeckými oblasťami na základe efektívneho prepájania poznatkov, metodologických postupov a výskumných zámerov viacerých vedeckých i technologických disciplín (converging science), na druhej strane sa stiera platnosť doterajších identifikačných kritérií, výkladových rámcov a noriem posudzovania.

Hlavné ciele

Cieľom projektu je práve na pozadí zmien spojených s moderným biovedeckým výskumom:

  • Analyzovať posuny a stierania hraníc z troch filozofických perspektív – z ontologickej, epistemologickej a etickej perspektívy.
  • Identifikovať nové kritériá relevantné na posúdenie nových výsledkov biovedeckého poznania.
  • Preskúmať podmienky (dočasnej) koexistencie starých a novovznikajúcich hodnotiacich kritérií v obdobiach prechodu.

Publikácie a aktivity

Modern Bio-Discourse and Blurring Borders (B.o.A.) / Jana Tomašovičová, Juraj Odorčák, J. (eds.): Trnava: University of Sts. Cyril and Methodius in Trnava Press. ISBN 978-80-572-0086-4.

Scientific Communication in Mediatized World. The Visual Interfaces of Science and Theology / Suwara, B., Adamski, A. In: European Journal of Science and Theology, Vol. 16, No. 3, (2020), pp. 79-93.

Perzistencia a identita osoby = Persistence and personal identity / Odorčák, J. In: Ostium, Vol. 16, No. 1. (2020).

Remediation: Crossing Discursive Boundaries. Central European Perspective. / Suwara, B., Pisarski, M. (eds.) Berlin: Peter Lang Verlag, Bratislava: Veda. (2019) ISBN 978-3-631-79504-0. ISBN 978-80-224-1758-7.

O metajazykovom odmietnutí zlomyseľného klamára = On Metalinguistic Rejection of the Evil Geniu. / Čana, T. In: Filozofia, Vol. 74, No. 4, (2019) p. 291-307.

O človeku, myslení a technike. Štúdie k dielu Martina Heideggera About man, mind and technology. Studies on the work of Martin Heidegger / Tomašovičová, J. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. (2019) 148 p. ISBN 978-80-572-0018-5.

Problém autonómie a zodpovednosti v kontexte moderných neurotechnológií = The problem of autonomy and responsibility in the context of modern neurotechnologies. / Tomašovičová, J. In: Smreková, D. (ed.): Podoby zodpovednosti: filozofické reflexie o aktuálnych spoločenských problémoch. Bratislava: Iris, p. 137-163. (2018) ISBN 978-80-8200-030-9.

Nové formy života? Filozofické reflexie syntetickej biológie = New Forms of Life? Philosophical Reflections on Synthetic Biology. / Tomašovičová, J. In: Filozofia, Vol. 73, No. 6, p. 437-448. (2018) ISSN 0046-385X.

Neuroadministratívné zariadenia a autonómia subjektu = Neuro Administrative Devices and Personal Autonomy. / Odorčák, J. In: Filozofia, Vol. 73, No. 6, p. 449-457. (2018) ISSN 0046-385X.

Moderný návrat k Aristotelovi: hylomorfné verzus historické esencie = Modern Return to Aristotle: Hylomorphic versus Historical Essences. / Sýkora, P. In: Filozofia, Vol. 73, No. 6, (2018). p. 425-436.

Pamäť, rekognícia a osobná identita v klasickej indickej filozofii = Memory, Recognition and Personal Identity in Classical Indian Philosophy. / Rozember, A. In: Filozofia Vol. 73 No. 3, (2018). p. 224-234.

Ku Kymlickovým východiskám liberálnej koncepcie menšinových práv = The Basis of Will Kymlicka's Liberal Conception of Minority Rights / Labuda, L. In: Filozofia, Vol. 73, No. 7, (2018) p. 555-565.

Dummett o kruhovosti pri argumentovaní = Dummett on the Circularity in the Argumentation. / Čana, T. In: Filozofia, Vol. 73, No. 6, (2018) p. 469-480.


Partneri projektu