Misia

Misia

Centrum pre bioetiku na UCM (UCM CB) je vedecké, vzdelávacie, poradenské a konzultačné pracovisko, ktoré sa venuje výskumu a popularizácii bioetiky na Slovensku. UCM CB založil prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD. v roku 2008 ako prvé centrum tohto druhu na Slovensku pri Katedre filozofie a aplikovanej filozofie Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Chápeme, že dynamický rozvoj v biológii, medicíne a informačných technológiách predstavuje bezprecedentné výzvy a príležitosti na prehodnotenie diskurzu v etike, legislatíve a sociálnej politike. UCM CB je multidisciplinárne a názorovo pluralitné pracovisko, ktoré sa zameriava na filozofické, etické, medicínske, politické, sociálne a kreatívne spôsoby poznania súčasných bioetických výziev a problémov. Hlavným cieľom CB je vytvoriť regionálnu sieť špecialistov, ktorí sa venujú výskumu a popularizácii bioetiky v jej širšom chápaní, ktorá zahŕňa medicínsku etiku, environmentálnu etiku, globálnu etiku, etiku technológií a teóriu odhadovania technológií.

Ciele

 • Vybudovať sieť odborníkov venujúcich sa bioetickým problémom z rôznych disciplín. Cieľom UCM CB je obohatiť filozofické, etické, medicínske, vedecké, technické, politické, sociálne, občianske, manažérske a kreatívne poznanie o súčasných bioetických výzvach.
 • Realizovať špecializované kurzy z bioetiky pre študentov humanitných, prírodovedných a technických odborov. Zabezpečiť realizovanie špecializovaných kurzov a konzultácií pre pracovníkov zdravotníctva, verejnej správy, vedy a technologického výskumu.
 • Nadviazať spoluprácu s Etickou komisiou Ministerstva zdravotníctva SR, Komisiou pre biologickú bezpečnosť Ministerstva životného prostredia SR. Udržiavať bioetické štandardy SR v súlade s hodnotami, výskumnými projektmi a podnetmi Európskej únie a Vyšehradskej skupiny.
 • Poskytovať riešenia domácich a regionálnych problémov vo výskume a vzdelávaní na základe súčasných bioetických problémoch. Ponúkať systematické analýzy a správy o technologických dopadoch na spoločnosť a jednotlivcov.
 • Vytvoriť priestor pre dialóg medzi vedou, výskumom, filozofiou, etikou a náboženstvom. Sprostredkovať slobodnú a férovú diskusiu medzi rôznymi aktérmi bioetického a biopolitického diskurzu.
 • Šíriť osvetu o bioetickej problematike vo verejnosti pomocou médií, workshopov, prezentácií, konferencii, diskusií a rozmanitých popularizačných aktivít. Pomôcť s rozvojom kultivácie diskusií relevantných pre oblasť bioetiky.

Náš tím

prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD.
riaditeľ
hlavný výskumník

doc. Mgr. Jana Tomašovičová, PhD.
zástupkyňa riaditeľa
výskumná pracovníčka

doc. Mgr. Tomáš Čana, PhD.
výskumný pracovník

PhDr. Jozef Lenč, PhD.
výskumný pracovník

Mgr. Andrej Rozemberg, PhD.
výskumný pracovník

Mariusz Pisarski, PhD.
výskumný pracovník

PhDr. Tomáš Károly, PhD.
výskumný pracovník
administrátor webu

Mgr. Peter Takáč
PhD. študent

Mgr. Ondrej Hriadel
administrátor webu
PhD. študent

Spolupráca

 • Ústav svetovej literatúry, Slovenská akadémia vied
 • Ústav výskumu sociálnej komunikácie, Slovenská akadémia vied
 • Katedra anglistiky a amerikanistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
 • Katedra filozofie a aplikovanej filozofie, Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Partneri