Matúš Porubjak

prof. phdr. Matúš porubjak, phd.

je vyštudovaný geológ a filozof so zameraním na antickú grécku filozofiu a mytológiu a ich presahy do aktuálneho spoločenského a filozofického diskurzu. Venuje sa predovšetkým archaickému obdobiu (Homér, Hésiodos, Theognis, Tyrtaios), sokratovskej problematike a Platónovi. Analyzuje ich vplyv predovšetkým v oblasti etiky, politiky a sociálnych vzťahov. Počas svojho pôsobenia absolvoval viacero kratších študijných, výskumných a prednáškových pobytov v USA, Grécku, Poľsku a Kazachstane. Pôsobil ako hosťujúci profesor v Poľsku (University of Silesia in Katowice).

Kontakt: matus.porubjakjohn(at)doeucm.sk

Odborné zameranie: grécka archaická epika a lyrika, sokratika, Platón, analýza etických, sociálnych a politických aspektov.

Konzultačná odbornosť: etické a sociálne aspekty najstaršieho gréckeho myslenia s presahom do súčasných problémov.

Manažérske skúsenosti: vedenie domácich a zahraničných grantov.

Pedagogické skúsenosti: Dejiny antickej filozofie (bakalársky kurz, prednášky), Dejiny helenistickej a stredovekej filozofie (bakalársky kurz, prednášky), Platónov dialóg Menón (magisterský kurz, prednášky), Globálne výzvy súčasnosti (magisterský kurz, prednášky), Počiatky európskeho sociálneho a politického myslenia (magisterský kurz, prednášky), Celofakultný doktorandský seminár (doktorandský kurz, seminár).

Ďalšie záujmy: archaické a moderné umenie, súčasné technológie a prírodné vedy, environmentálna problematika.

VYBRANÉ PUBLIKÁCIE A PREZENTÁCIE

2023

Why Did Theognis Not Leave Respect and Retribution in His “Hope Elegy”? In: Filozofia, Vol. 78, No. 4 (2023), pp. 245 – 258. https://doi.org/10.31577/filozofia.2023.78.4.1

2022

Sókratovská pedagogika v Platónovom dialógu Menón (Socratic pedagogy in Plato's dialogue Meno). In: Pro-Fil, Vol. 23, No. 1 (2022), pp. 1 – 15. https://doi.org/10.5817/pf22-1-20425

2019

Theognis on Breeding and Learning: Why Socrates Should Have Quoted His Verses in Plato’s Meno. In: Polis, The Journal for Ancient Greek and Roman Political Thought, vol. 36, no. 3, 2019, pp. 487–509. DOI DOI 10.1163/20512996-12340234

Sustainable Development with Special Focus on Environmental Problems – Theory, Implementation, and Its Place in Civics Education. In: Slavomír Lesňák, Svätopluk Novák, Matúš Porubjak (eds.) Společný vzdělávací program přeshraničního exkurzního vyučování jako podpora výchovy k občanství = Common educational programme for cross-border excursion teaching to promote the education of civics : sborník z konference : conference proceedings. Brno: Masarykova univerzita, 2019, s. 237 – 245. ISBN 978-80-210-9393-5. DOI DOI 10.5817/CZ.MUNI.P210-9394-2019

2018

Praktická protofilozofia Tyrtaia a Theognida. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2018, 104 s.

The Bastards (Why Socrates Quotes Theognis). In: Boudouris, K. (ed.): Proceedings of the XXIII World Congress of Philosophy, Vol. 2, Section II: Classical Greek Philosophy. Philosophy Documenation Center: Charlottesville, 2018, pp. 273 – 277.

Criticism in Theognidea. In: Folia Philosophica. Vol. 39, 2018, s. 169 – 177.

Socrates as the Paradigmatic Figure of Practical Philosophy. In: Aither. No. 5, 2018, pp. 50–65.

2017

Theognis a sófrosyné. In: Filosofický časopis. Roč. 65, č. 5, 2017, s. 659 – 672.

2015

Umiernená zúrivosť (nová rola thúridos alké u Tyrtaia). In: Studia Philosophica 62, 2015, 2, s. 21-31.

2014

Plótinovi chlapci, Menónov otrok a etické dilemy. In: Filozofia, 2014, roč. 69, č. 6, s. 526-535.

2013

Predstava ľudskej prirodzenosti v Theognidei. In: Filozofia Roč. 68, 2013, č. 4, s. 276 – 284.

Theognis and the Social Role of Measure. In: Electryone. Issue 1, Vol 1 (January 2013), p. 54 – 65.

2010

Vôľa (k) celku: Človek a spoločenstvo rečou Homéra a Theognida. Pusté Úľany: Schola philosophica, 2010, 168 s.