Ukončené projekty

Analýza filoficko-etických dimenzií nbic-technológií vzhľadom na vylepšovanie človeka

Kód projektu: APVV-0379-12

Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD.

Riešiteľský kolektív: Mgr. Jana Tomašovičová, PhD., Mgr. Juraj Odorčák, PhD., Mgr. Peter Hutta, Mgr. Jana Raganová, Mgr. Lucia Gráfová

Spoluriešiteľské pracovisko: Výskumný ústav sociálnej komunikácie SAV v Bratislave. Prof. PhDr. Emil Višňovský, CSc., Doc. PhDr. Gabriel Bianchi, CSc., Mgr. Miroslav Popper, CSc., Mgr. Magda Petrjánošová, PhD.

Časové rozpätie projektu: 10/2013 - 09/2017

Suma získaných prostriedkov: 146 966 EUR

Popis: Cieľom projektu je skúmanie filozoficko – etických dimenzií vplyvu NBIC-technológií a ich konkrétnych aplikácií na vylepšovanie človeka (human enhancement). Vplyv moderných technológii na každodenný ľudský život neustále rastie. V našom projekte sme sa rozhodli vyhnúť všeobecným filozofickým analýzam technológie/techniky ako takej a namiesto toho sme sa rozhodli detailnejšie preskúmať jeden z najkľúčovejších technologických trendov súčasnosti, ktorý je označovaný ako NBIC-technológie. Viaceré z týchto technológií proklamujú, že smerujú k zásadnému vylepšeniu ľudí, dokonca ľudského druhu ako takého.

Výskum dopadu emergentných technológií na premenu spoločnosti a jedinca

Agentúra: Európsky fond regionálneho rozvoja, Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Časové rozpätie projektu: 2016 – 2019

Popis: Výskumný projekt bol zameraný na vývoj inovatívnych produktov RIS 3: Podpora netechnologických inovácií s využitím spoločenských a humanitných vied, najmä s ohľadom na dopady technológií (kreatívny priemysel) na spoločnosť a jednotlivcov.

Porovnanie utilitaristického a deontologického systému etiky vedy v oblasti výskumu embryonálnych buniek

Kód projektu: APVV LPP-0017-06

Zodpovedný riešiteľ: mim. prof. doc. RNDr. Peter Sýkora, PhD.

Spoluriešiteľ: Mgr. Jana Tomašovičová, PhD.

Agentúra: Agentúra na podporu výskumu a vývoja, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Časové rozpätie projektu: 2006 – 2009

Popis: Cieľom projektu bolo porovnať aplikáciu utilitárneho a deontologického etického systému pri kontroverznom medicínskom využití embryonálnych kmeňových buniek. Primárne sa zameriavalo na pojmy z anglosaského a nemeckého systému práva a etiky.

Inovácia výučby bioetiky s využití e-learningu

Agentúra: Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR (KEGA)

Časové rozpätie projektu: 2013 – 2015

Suma získaných prostriedkov: 4 423 Eur

Popis: Projekt vytvoril inovatívnu prezentáciu bioetiky, ktorá integrovala teórie a princípy biomedicíny a environmentálnej etiky prostredníctvom e-learningových aplikácií.

Bioetické dilemy ako výzvy a inšpirácie k novému premysleniu vybraných fundamentálnych filozofických otázok

Kód projektu: VEGA č. 1/3603/0

Agentúra: Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA)

Časové rozpätie projektu: 2006 – 2008

Propeur – regulácia vlastníctva v európskej vede, etike a legislatíve: Problematika ľudských tkanív

Kód projektu: MVTS – 6RP/SAS6-CT-2003-510239 PROPEUR

Zodpovedný riešiteľ: mim. prof. doc. RNDr. Peter Sýkora, PhD.

Časové rozpätie projektu: 2006 – 2009