Publikácie

Publikácie

NOVÁ KNIHA: The Blurring of Boundaries in Bioscientific Discourse. Jana Tomašovičová (Editor), Berlin: Logos Verlag Berlin, 2021.

O knihe:

Nové technológie nám v súčasnosti umožňujú odkrývať doteraz nepoznané či neviditeľné miesta ľudského organizmu, zviditeľňujú ľudské telo na molekulárnej úrovni a odhaľujú detailnejšie štruktúry a usporiadania než sú tie, ktoré sme mali k dispozícii doposiaľ. Tým v mnohom spresňujú, rozširujú, alebo aj úplne prevracajú doterajšiu podobu nášho poznania.

Kniha mapuje posuny a stierania hraníc v súčasnom biovedeckom diskurze. Autori sledujú posuny hraníc v rovine postupného stierania platnosti doterajších konceptov, výkladových schém a noriem posudzovania, ktoré analyzujú z ontologického, gnozeologického, etického i sociálneho hľadiska. Zároveň mapujú stieranie hraníc aj v rovine interdisciplinárneho prekračovania hraníc medzi jednotlivými vedeckými i umeleckými disciplínami. Posuny hraníc sú skôr či neskôr súčasťou každého ich vytýčenia, avšak na základe racionálne vedenej diskusie ich možno usmerňovať a korigovať tak, aby nedošlo k nezvratným poškodeniam.

STIAHNUŤ KNIHU (OpenAccess)

KNIHA: Promises and perils of emerging technologies for human condition: Voices from four postcommunist Central and East European countries. Peter Sýkora (Editor), Berlin: Peter Lang, 2019.

O knihe:

Emergentné technológie sú definované ako rýchlo rastúce radikálne nové technológie s odhadovaným významným vplyvom na ľudskú spoločnosť v budúcnosti. Nejednoznačnosť a neistota vznikajúcich technológií zároveň vyvolávajú technooptimistické očakávania, ako aj vážne obavy z možných nechcených a nepredvídateľných negatívnych dôsledkov po ich zavedení do širšej praxe. A kvôli svojej radikálnej novosti emergentné technológie spochybňujú aj rôzne tradičné filozofické a etické koncepty, zavedené metódy hodnotenia rizík, riadenie i politiku vedy a techniky, komunikáciu medzi vedou a verejnosťou, postupy v rámci i mimo medicínskej oblasti. Cieľom tejto publikácie je prezentovať pohľad desiatich autorov zo štyroch postkomunistických krajín strednej a východnej Európy (Česká republika, Slovensko, Poľsko a Lotyšsko) na emergentné technológie a zdokonaľovanie človeka. Tému rozoberajú z rôznych uhlov pohľadu: antropologického, etického, filozofického, ontologického, empirického a právneho.

Kúpite tu: https://doi.org/10.3726/b15689

Zoznam publikácií UCM CB

2020

Odorčák, J.: Perzistencia a identita osoby = Persistence and personal identity. In: Ostium, Vol. 16, No. 1.

2019

Tomašovičová, J.: Relevance of ontological and anthropological concepts in synthetic biology. In: Sýkora, P. (ed.): Promises and perils of emerging technologies for human condition. Voices from four postcommunist Central and East European countries. Berlin: Peter Lang, p. 124-139. ISBN 978-3-631-77512-7.

Tomašovičová, J.: O človeku, myslení a technike. Štúdie k dielu Martina Heideggera = About man, mind and technology. Studies on the work of Martin Heidegger. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. 148 p. ISBN 978-80-572-0018-5.

Tomašovičová, J.: Data Transformation in Heterotopic Space. In: Suwara, B. – Pisarski, M. (eds.): Remediation: Crossing Discursive Boundaries. Central European Perspective. Berlin: Peter Lang, p. 75-90. ISBN 978-3-631-79504-0.

Takáč, P.: The Current Problems of Lookism. Global bioethics / 21st International conference ethical thinking: Past and present (ETPP 2019 / 21). Prešov: UNESCO Chair in Bioethics, Faculty of Arts, University of Prešov.

Sýkora, P.: Promises and perilis of emerging technologies for human condition: Voices from four postcommunist Central and East European countries / Peter Sýkora (2019) - (Editor). 1. edition - Berlin (Germany) : Peter Lang, 2019, ISBN:978-3-631-78310-8 https://doi.org/10.3726/b15689

Sýkora, P.: K posthumánnemu človeku prostredníctvom editovania génov pre kognitívne schopnosti = Towards the Posthuman Through the Editing of Genes for Cognitive Capabilities. Filozofia. - ISSN 0046-385X, Vol. 74, No. 7 (2019), p. 511-529.

Sýkora, P.: Germline genome editing and human nature In. Peter Sýkora (ed.): Promises and perilis of emerging technologies for human condition: Voices from four postcommunist Central and East European countries. Berlin: Peter Lang, 2019, ISBN:978-3-631-78310-8

Sýkora, P.: Defining Biomedia: On the Importance of Transcoding and Remediation / Sýkora, Peter (2019). In: Remediation: Crossing Discursive Boundaries. Central European Perspective. Bogumila Suwara, Mariusz Pisarski (eds.). - 1. edition - Berlin: Peter Lang, 2019, ISBN 978- 3-631-79504-0, p. 57-72.

Suwara, B. Pisarski, M.: Remediation: Introducing Voices and Discourses from Central Europe. In: Bogumiła Suwara a Mariusz Pisarski (eds.): Remediation: Crossing Discursive Boundaries. Central European Perspective. Bogumiła Suwara a Mariusz Pisarski (eds.) Berlin (Nemecko) : Peter Lang, 2019, ISBN 978-3-631-79504-0, p. 7-15.

Siegel, L.: Limity Rawlsovho prístupu k teórii spravodlivosti v koncepciách Evy F. Kittayovej a Marthy C. Nussbaumovej = Limits of Rawlsian Approach towards the Theory of Justice in Conceptions of Eva F. Kittay and Martha C. Nussbaum. In: Filozofia., 2019, vol. 74, No. 7, ISSN 2585-7061, p. 543-555.

Siegel, L. Technology and disability. The enrichment of human rights. In: Silesian University of Technology Scientific Papers, Organization and Management Scientific paper no. 140, Editor Paulina Kuzior, Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Ślaskie, 2019. ISSN 1641-3466, p. 317-325.

Pisarski, M., Szczęsna, E., Kubiński, P.: Strategies for the Creation of Meaning in Digital Art. In: Bogumiła Suwara a Mariusz Pisarski (eds.): Remediation: Crossing Discursive Boundaries. Central European Perspective. Berlin : Peter Lang, 2019, ISBN 978-3-631-79504-O.

Pisarski, M.: The Kardashian moment: hashtag, selfie and the broken Internet. In: Social Communication, Vol. 5, Iss. 2, (2019), p. 53–61.

Odorčák, J.: Transhumanism and immortality. In: Sykora, P. (ed.): Promises and perils of emerging technologies for human condition: Voices from four postcommunist Central and East European countries. Berlin: Peter Lang, 2019, p. 65-82. ISBN 978-3-631-77512-7.

Čana, T.: Knowledge of language and a radical scepticism. In: Filozofia i nauka: Studia filozoficzne i interdyscyplinarne. - ISSN 2300-4711. - Vol. 7, No. 2, p. 265-281.

Čana, T.: O metajazykovom odmietnutí zlomyseľného klamára = On Metalinguistic Rejection of the Evil Genius. In: Filozofia, Vol. 74, No. 4, (2019) p. 291-307.

2018

Tomašovičová, J.: Problém autonómie a zodpovednosti v kontexte moderných neurotechnológií = The problem of autonomy and responsibility in the context of modern neurotechnologies. In: Smreková, D. (ed.): Podoby zodpovednosti: filozofické reflexie o aktuálnych spoločenských problémoch. Bratislava: Iris, p. 137-163 ISBN 978-80-8200-030-9.

Tomašovičová, J.: Nové formy života? Filozofické reflexie syntetickej biológie = New Forms of Life? Philosophical Reflections on Synthetic Biology. In: Filozofia, Vol. 73, No. 6, p. 437-448. ISSN 0046-385X.

Takáč, P.: The Architecture of Self. In: Peter Fraňo, Mária Jakúbeková, Peter Takáč (eds.): Loquere II, Trnava: FF UCM, 2018.

Sýkora, P.: Moderný návrat k Aristotelovi: hylomorfné verzus historické esencie = Modern Return to Aristotle: Hylomorphic versus Historical Essences. In: Filozofia, Vol. 73, No. 6. p. 425-436.

Siegel, L.: The problem of social exclusion and the role of a state = Problem społecznego wykluczenia i rola państwa. In: Globalne konteksty poszanowania praw i wolności człowieka : inspiracje teoretyczne i potencjalne rozwiązania. Praca zbiorowa pod redakcją Aleksandry Kuzior. Zabrze: Katedra Stosowanych Nauk Społecznych Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, 2018. ISBN 978-83-945539-4-4, p. 123-132.

Rozemenber, A.: Pamäť, rekognícia a osobná identita v klasickej indickej filozofii = Memory, Recognition and Personal Identity in Classical Indian Philosophy. Filozofia 73 (3), 224-234.

Rozemenber, A.: Minulé životy Johna Locka: morálna zodpovednosť a pamäťové kritérium osobnej identity = Past Lives of John Locke: Moral Responsibility and the Memory Criterion of Personal Identity. Filozofia 73 (6), 458-468.

Odorčák, J.: Neuroadministratívné zariadenia a autonómia subjektu = Neuro Administrative Devices and Personal Autonomy. In: Filozofia, 2018, Vol. 73, No. 6, p. 449-457. ISSN 0046-385X.

Bakošová, P.: Znaky realizmu v sociálnom konštruktivizme Willarda Van Ornam Quina. In: Fraňo, P., Jakúbeková, M., Takáč, P. (eds.): Loquere II. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2018, p. 24-30.

2017

Tomašovičová, J.: Heterotopias and transformations in art and science. World Literature Studies, Vol. 9, No. 3, p. 3-13. ISSN 1337-9275.

Sýkora, P.: Germline Gene Therapy in the Era of Precise Genome Editing: How Far Should We Go? In: Marta Soniewicka (ed.): The Ethics of Reproductive Genetics: Between Utility, Principles, and Virtues (Philosophy and Medicine) Publisher: Springer.

Sýkora, P., Caplan, A.: The Council of Europe should not reaffirm the ban on germline genome editing in humans, EMBO REPORTS, 18(11), pp. 1871–1872. doi: 10.15252/embr.201745246.

Sýkora, P., Caplan, A.: Germline gene therapy is compatible with human dignity, EMBO REPORTS, 18(12), p. 2086. doi: 10.15252/embr.201745378.

Odorčák, J.: Prezentizmus a prítomný moment = Presentism and the present moment. In: Ostium, Vol. 13, 2017, No.1. ISSN 1336-6556.

Odorčák, J.: Perzistencia a osobný záujem o budúcnosť = Persistence and Self-Interest for the Future. In: Ostium, Vol. 13, 2017, No. 4. ISSN 1336-6556.

2016

Tomašovičová, J.: Pohyb poza hranice: intermediálne a transmediálne vzťahy = Movement behind borders: intermediality and transmediality relations. World Literature Studies, Vol. 8, No. 3, p. 29-39. ISSN 1337-9275.

Odorčák, J.: Prezentizmus a plynutie času = Presentism and the flow of time. In: Ostium, Vol. 12, 2016, No. 4. ISSN 1336-6556.

2015

Odorčák, J.: Kopírovanie zabíja identitu osoby = Copy kills Personal Identity. In: Filozofia, 2015, Vol. 70, No. 5, p. 367-377. ISSN 0046-385X

Tomašovičová, J.: Heideggerova analýza moderného myslenia a biovedecký výskum = Heidegger’s Analysis of Modern Thought and Bio-Scientific Research. Filozofia, Vol. 70, No. 9, p. 703-714. ISSN 0046-385X.

Tomašovičová, J.: Biosocialita: Sociálne dôsledky biovedeckého poznania = Biosociality: Social Consequences of Biosocial Knowledge. Filozofia, Vol. 70, No. 5, p. 356-366. ISSN 0046-385X.

Sýkora, P.: Etika biotechnologických zásahov do ľudského genómu: Argumenty rizikovosti a zničenia ľudskej prirodzenosti =The Ethics of Biotechnological Interventions into Human Genome: Arguments of High Risk and Destroying Human Nature. Filozofia Vol.70, No.5, p. 329-342.

Rozemenber, A.: Astronautka Astrid a jej úbohá mačka = Astronaut Astrid and her poor cat. Kraków: Towarzystwo Slowaków v Polsce.

2014

Tomašovičová, J.: Heideggers Humanismuskritik und der gegenwärtige Transhumanismus = Heideggers criticism of humanism and the contemporary transhumanism. In: The Yearbook on History and Interpretation of Phenomenology 2013: Person – Subject – Organism: An Overview of Interdisciplinary Insights / Editor-In-Chief Anton Vydra. Frankfurt am Main: Peter Lang 2014, p. 139-156. ISSN 2198-8595.

Tomašovičová, J.: Život v zóne biomoci. Etický a biopolitický diskurz o transhumanizme = Life in the Zone of Biopower: Ethical and Biopolitical Dis-courses on Transhumanism. Filozofia, Vol. 69, No. 6, p. 461-471. ISSN 0046-385X.

Rozemenber, A.: Dar tela v bráhmanskej etike a jeho súčasné podoby = The Gift of the Body in Brahminical Ethics and Its Contemporary Forms. Filozofia 69 (6), 536-542.

Odorčák, J.: Hĺbková mozgová stimulácia, identita a perdurantizmus = Deep Brain Stimulation, Identity, Perdurantism. In: Filozofia, 2014, Vol. 69, No. 6, p. 472-481. ISSN 0046-385X

2013

Čana, T.: Wittgenstein on epistemological status of logic. In: Filozofia. - ISSN 0046-385X. - Vol. 68, No. 4 (2013), p. 309-318.

2012

Tomašovičová, J.: Existential analytics and the social sciences. In: ŠAJDA, P. et al.: Affectivity, agency and intersubjectivity. Budapest: L´Harmattan, p. 96-110. ISBN 978-963-236-587-9.

Rozemenber, A.: Oceán štedrosti = Ocean of generosity. Kraków: Towarzystwo Slowaków v Polsce.

Odorčák, J.: Realizmus, perdurantizmus a jeho praktické dôsledky = Realism, Perdurantism and Practical Consequences. In: Filozofia, 2012, Vol. 67, No. 5, p. 375-386. ISSN 0046-385X

2011

Rozemenber, A.: Dána-dharma: Zákon daru = Dana-dharma: The law of gift. In: Sýkora, P. (ed.): Altruizmus, reciprocita a solidarita. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Centrum pre bioetiku, 114-164.

2010

Odorčák, J.: Kritika transhumanistickej kritiky Friedricha Nietzscheho = A Critique of the Transhumanist Critique of Friedrich Nietzsche. In: Filozofia, 2010, Vol. 65, No. 6, p. 552-556. ISSN 0046-385X

Odorčák, J.: Identita, konštitúcia a perzistencia = Identity, constitution and persistence. In: Volek, Peter et al. (eds.): Problém identity osoby v stredovekej a súčasnej analytickej filozofii, Ružomverok: Verbum, 2010.

Jemelka, P., Lesňák, S., Rozemberg, A.: Environmentalizmus a slovenská filozofia = Environmentalism and Slovak philosophy. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Čana, T.: The later Wittgenstein on logical rules. In: Filosofický časopis: Studie k filosofii Ludwiga Wittgensteina. - ISBN 978-80-7007-339-1. - ISSN 0015-1831. - mimoriadne No. 2 , p. 63-83.

2008

Sýkora, P.: Ontológia šera: Filozofická esej o spore realizmu s antirealizmom = Twilight ontology: A philosophical essay on the dispute between realism and antirealism. Pusté Úľany: Schola Philosopica 2008, 285 pages, ISBN 978-80-969823-2-5.