MGR. LUKÁŠ SIEGEL

is a PhD. candidate at the Department of philosophy and applied philosophy at the University of Sts. Cyril and Methodius (FA) in Trnava. He focuses on various topics such as people with disabilities, human rights, social exclusion, minorities, discrimination and assistive technology.

Contact: lukassiegel@gmail.com

 

Professional interests:  Human rights; Social philosophy; Ethics; Assistive technology

Teaching experience:  Ethics of social work; Applied philosophy and professional ethics.

Selected publications and presentations: 

2019: Conference: “Konference R.U.R.” (Conference R.U.R), Department of Civics at Masaryk University, Faculty of Education; (active participation with contribution)

2019: Conference: “V International interdisciplinary scientific conference: social development towards values ethics - technology - society", Department of Applied Social Sciences Faculty of Organization and Management Silesian University of Technology, Kyiv National University of Construction and Architecture Kiev, Ukraine, London Academy of Science and Business, Great Britain, Centre of Applied Ethics Banská Bystrica, Slovakia; (active participation with contribution).

2019: Text seminar: “UNESCO Philosophy Day/Night”, Chair in Bioethics at the Faculty of Arts, University of Prešov in cooperation with the Institute of Ethics & Bioethics at Faculty of Arts, University of Prešov; (leading text seminar)

2019: Siegel, L. Limity Rawlsovho prístupu k teórii spravodlivosti v koncepciách Evy F. Kittayovej a Marthy C. Nussbaumovej = Limits of Rawlsian Approach towards the Theory of Justice in Conceptions of Eva F. Kittay and Martha C. Nussbaum. In: Filozofia., 2019, Vol. 74, No. 7, ISSN 2585-7061, p. 543-555.

2019: Siegel, L. Technology and disability. The enrichment of human rights. In: Silesian University of Technology Scientific Papers, Organization and Management Scientific paper no. 140, Editor Paulina Kuzior, Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Ślaskie, 2019. ISSN 1641-3466, p. 317-325.

2018: Siegel, L. The problem of social exclusion and the role of a state = Problem społecznego wykluczenia i rola państwa. In: Globalne konteksty poszanowania praw i wolności człowieka : inspiracje teoretyczne i potencjalne rozwiązania. Praca zbiorowa pod redakcją Aleksandry Kuzior. Zabrze: Katedra Stosowanych Nauk Społecznych Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, 2018. ISBN 978-83-945539-4-4, p. 123-132.